Слово директора ННІХТ

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна -
директор Навчально-наукового інституту харчових технологій

 

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, відлік його історії розпочато 1 липня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів Університету, які мають багаторічний досвід підготовки фахівців харчової промисловості, а саме: технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

В Навчально-науковому інституті харчових технологій здобувають освіту фахівці зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» та зі спеціальності 076 – Підприємство, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація» за освітнім ступенем «Магістр».

В ННІХТ здійснюється підготовка фахівців за такими формами навчання – денна, денна (скорочений термін навчання), заочна (дистанційна), заочна (скорочений термін навчання). Підготовка здійснюється як на основі державного замовлення, так й за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» включає такі освітні програми:

 •  «Харчові технології та інженерія»;
 • «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів».

Освітній ступінь «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» включає такі спеціалізації:

 • Технології цукру та полісахаридів (перший випуск відбувся у 1935 році);
 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (перший випуск відбувся у 1935 році);
 • Технології продуктів бродіння і виноробства (перший випуск технологів бродильної промисловості відбувся у 1935 році, технологів-виноробів – у 1997 році);
 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (підготовка фахівців здійснюється з1965 року);
 • Технології зберігання, консервування та переробки молока (підготовка фахівців здійснюється з 1965 року);
 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів(перший випуск відбувся у 1997 році);
 • Технології зберігання і переробки зерна(перший випуск відбувся у 1998 році);
 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення (підготовка фахівців вперше в Україні почала здійснюватися саме в нашому Університеті з 2001 року);
 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів (перший випуск відбувся у 2003 році);
 • Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв (підготовка фахівців здійснюється з 2011 року);
 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції (підготовка фахівців здійснюється з 2011 року);
 • «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» (підготовка фахівців здійснюється з 2016 року)

Для тих, хто бажає отримати ґрунтовні знання та бути фахівцем в галузі розроблення та впровадження стандартів на харчові продукти, знати організацію та порядок роботи служб з контролю якості та безпечності харчових продуктів, знати особливості впровадження різних систем контролю якості Інститут пропонує навчання за магістерською програмою спеціальності 076 – Підприємство, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація».

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

Без харчових продуктів та питної води не можливе існування здорової і успішної людини. Забезпечити суспільство якісними і безпечними харчовими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Прагнення України стати потужним гравцем на світовому і європейському ринках, зокрема щодо реалізації харчової продукції, вимагає не тільки впровадження передових технологій та устаткування, дотримання систем якості та безпечності харчової продукції, але й не останнє місце у переліку завдань усебічної інтеграції займає якісна підготовка фахівців, які б могли продемонструвати потенційному працедавцеві відповідний рівень компетентності, обізнаність з останніми технологічними новаціями, готовність до інтеграції у виробничий процес у різних сферах промисловості, зрілість і відповідальність за раціональне прийняття професійних рішень в робочих умовах.

Виходячи з основних принципів формування сучасної моделі фахівця, високий рівень підготовки вітчизняних фахівців може бути реалізований, перш за все, на основі навчальних планів і програм, інтегрованих із навчальними програмами провідних європейських університетів харчового профілю. Тому, зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій сприймає і запроваджує кращі світові стандарти підготовки фахівців. З 2016-2017 навчального року підготовка фахівців зі спеціальності «Харчові технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» здійснюється за новими навчальними планами, що враховують досвід передових європейських вищих навчальних закладів, зокрема Дублінського і Каунаського технологічних університетів, Віденського університету природних ресурсів та природничих наук (BOKU), Вагенінгенського університету, Берлінського університету прикладних наук, і забезпечують академічну мобільність студентів.

Бакалаврська програма підготовки за спеціальністю «Харчові технології» спрямована на випуск бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з харчових технологій, та зможе на високому професійному рівні керувати технологічними процесами виробництва усіх харчових продуктів.  При цьому врахована унікальність організації освітнього процесу, притаманна нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості, чим не може похвалитися жоден заклад відповідного профілю.

Професійне спрямування для поглибленого вивчення певної галузі харчової промисловості студенти обирають після другого року навчання. Новацією даної організації освітнього процесу є те, що для студента створюються усі умови для свідомого вибору спеціалізації і в подальшого магістерської програми. До того ж студент володітиме поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить йому широкі можливості при працевлаштуванні.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук. На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій є комп’ютерні класи, навчально-методичні кабінети, навчальні і наукові лабораторії, оснащені сучасним лабораторним устаткуванням та приладами.

З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

На базових підприємствах студенти мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням. Під час проходження виробничої і переддипломної практик студенти поглиблюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, здобувають вміння аналізувати технологічні процеси, здійснювати експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; навчаються приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Після завершення навчання вони можуть працювати на викладацьких посадах в університетах або інших закладах освіти.

Наше кредо – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і просування заквашувальних препаратів і харчових добавок; у науково-дослідних і проектних організаціях, вищих навчальних закладах.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й вагомим фактором є також висока якість підготовки наших студентів, що відрізняє їх від випускників інших навчальних закладів.

В Інституті створені сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу, пошуку обдарованої молоді, реалізації творчої особистості. Велика увага приділяється організації і проведенню університетських вечорів, конкурсів, спортивних змагань, волонтерських заходів тощо, на яких кожен студент може продемонструвати свої здібності та розкрити таланти.

У спортивному комплексі, що є одним із найкращих у м. Києві, студенти мають усі можливості для підвищення своєї майстерності в секціях з міні-футболу, баскетболу, волейболу, плавання, настільного тенісу та інших видів спорту.

Шановні абітурієнти! Навчально-науковий інститут харчових технологій чекає на своїх майбутніх студентів – цілеспрямованих, з активною життєвою позицією, зацікавлених у майбутній професії!

#ЯобравННІ_ХТ