Слово декана факультету ЕН

Михайло Олександрович Масліков
декан факультету енергетики і енергоменеджменту

Великі і малі міста, села, усі галузі промисловості не можуть існувати без споживання енергії, отже, необхідні фахівці, які забезпечують її безпечне та економне виробництво, транспортування та використання. Саме їх готує факультет енергетики і енергоменеджменту.

Як структурний підрозділ університету факультет був створений у 1978 році, хоча підготовка інженерів-енергетиків у нашому навчальному закладі розпочалася ще у 1933 році, інженерів-промтеплоенергетиків – у 1954 році, а інженерів-електриків – у 1976 році. Починаючи з 1997 року розпочата підготовка спеціалістів із холодильної техніки. За роки існування факультет підготував за денною та заочною формами навчання понад 4000 висококваліфікованих фахівців.

Факультет готує фахівців з трьох спеціальностей галузі знань 14 «Електрична інженерія»: 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 142 „Енергетичне машинобудування” і 144 „Теплоенергетика”.

Зокрема, підготовка бакалаврів ведеться за трьома спеціалізаціями (освітніми програмами): 141 „Електротехніка та електротехнології”, 142 „Енергомашинобудування” і 144 „Теплоенергетика”. Термін навчання 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки..

Підготовка магістрів і спеціалістів ведеться за п’ятьма спеціалізаціями (освітніми програмами): 141 «Електротехнічні системи електроспоживання»; 141 «Енергетичний менеджмент»; 142 «Холодильні машини і установки»; 144 „Теплоенергетика”; 144 «Енергетичний менеджмент». Терміни навчання: магістрів – 1,5 роки, спеціалістів – 1 рік.

Наші студенти готуються до експлуатаційної, організаційної та проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах харчової, переробної та інших галузей промисловості, де використовується теплова та електрична енергія, холодильні машини та установки, обладнання системи кондиціонування повітря. Випускники факультету – фахівці широкого профілю з достатньою загальнонауковою, спеціальною, економічною та гуманітарною підготовкою, добре володіють комп’ютерною технікою, інформаційними технологіями і здатні швидко адаптуватися до нових умов господарювання.

ТЕЦ_5.jpgФахівці за спеціалізацією Теплоенергетикапризначені: забезпечувати організацію, управління та контроль ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; здійснювати експлуатацію і ефективне функціонування енергетичних систем та обладнання на підприємствах усіх галузей народного господарства, а також проводити інспекторську перевірку, експертизу і аудит. Вони можуть обіймати посади: інженера-теплоенергетика, інженера-енергетика, а спеціалісти і магістри – начальника цеха, заступника головного інженера, енергетика підприємства, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, молодшого наукового співробітника, викладача та асистента у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

Магістри і спеціалісти за спеціалізацією Енергетичний менеджмент(спеціальність – 144 «Теплоенергетика») готуються до професійної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської діяльності. Вона полягає у виборі варіантів теплоенергопосачання та енергоспоживання, бізнеспланування, управління проектами використання енергії, діяльності з експлуатації, розробки, впровадження, модернізації та управління теплоенергетичного обладнання. Фахівець з енергетичного менеджменту може займати посади: інженера-енергетика, начальника цеха, заступника головного інженера, енергетика підприємства та інші інженерні і керівні посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

holodilnaya-kamera-dlya-moloka-syra-molochnyh-produktov-dostavka-ustanovka_9c33711aa773071_800x600.jpgФахівці за спеціалізацією Холодильні машини та установки готуються до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної, харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціювання повітря. Вони можуть обіймати посади: інженера-механіка, інженера-енергетика, начальника цеха, заступника головного інженера, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, молодшого наукового співробітника, викладача та асистента у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

35 ЛЭП Л231 в Южном Краснополье.jpgФахівці за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” зайняті в галузях, що пов’язані з виробленням, розподілом і використанням електричної енергії. Вони працевлаштовуються на підприємствах, у проектних, налагоджувальних і науково-дослідних організаціях. Спеціалісти прогнозують, планують, контролюють та аналізують ефективність електровикористання виробничих систем, проводять в життя програми енергозбереження, здійснюють інспекторську перевірку, експертизу і аудит. Вони можуть обіймати посади: інженера-електрика, інженера-енергетика, начальника цеха, головного енергетика, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, наукового співробітника, викладача та асистента у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

Фахівці за спеціалізацією Енергетичний менеджмент(спеціальність –141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”) готуються до професійної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської діяльності з вибору варіантів електропостачання та електроспоживання, бізнеспланування, управління проектами енерговикористання, дослідницької діяльності. Сфера діяльності – системи виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання електроенергії, створення та реалізація програм і заходів з енергозбереження. Фахівець з енергетичного менеджменту може займати посади: інженера-електрика, інженера-енергетика, начальника цеха, головного енергетика, а також інші інженерні та керівні посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикористанням.

Усі спеціальності акредитовані за ІV рівнем акредитації.

У нас навчається понад 1000 студентів денної і заочної форм навчання. Паралельно з навчанням на факультеті студенти мають можливість здобути другу вищу військову або економічну освіти.

1.JPGНауково-педагогічний та допоміжний персонал факультету зосереджений на чотирьох кафедрах, з яких випускові: теплоенергетики та холодильної техніки; електропостачання промислових підприємств, а також загальнонаукові: електротехніки; українознавства. Ці та інші кафедри університету забезпечують фахову і гуманітарну підготовку студентів. Кафедри мають добре оснащені навчальні і науково-дослідні лабораторії. Сучасну підготовку з інформаційних технологій студенти отримують у сучасних комп’ютерних класах із новітніми ЕОМ, локальними мережами та доступом до Internet.

Підвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань із навичками роботи за фахом. Задля цього випускові кафедри створили свої філії у ПАТ „Київенерго”.

На кафедрах факультету ведеться наукова робота з розроблення і удосконалення існуючого енергетичного 8.JPGобладнання, схем енергопостачання промислових підприємств, холодопостачання та холодильних технологій. Наукові пошуки та дослідження викладачі тісно пов’язують із проблемами виробництва. До цієї роботи залучаються студенти, кращі з яких рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім – аспірантуру, після закінчення яких вони можуть працювати на викладацьких посадах у нашому університеті або інших закладах освіти.

Підготовка фахівців на факультеті не обмежується лише навчальним процесом. Ми не відділяємо навчання від виховання, задля чого студенти залучаються до активної участі у громадському, культурно-масовому, спортивному житті факультету й університету та роботи в органах студентського самоврядування. Так, сфери діяльності студради факультету –навчання, побут, поселення студентів до гуртожитку, культурно-масова і спортивна робота. Студентська профспілкова організація опікується малозабезпеченими студентами та студентськими сім’ями, сприяє вирішенню соціально-побутових питань.

Великим успіхом користується художня самодіяльність факультету. Традиційними є фестивалі „День факультету”, „Дебют першокурсника”, конкурс української пісні, змагання команд кмітливих і винахідливих.

x_e38df804.jpgУ спортивному комплексі, одному із кращих у м. Києві, студенти мають усі можливості для оздоровлення та підвищення своєї майстерності в секціях із багатьох видів спорту. Щорічно проводиться спартакіада університету, в якій команди факультету беруть участь в усіх видах програми.

Іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку університетського студмістечка.

 

Тож запрошуємо до нашого факультету молодих людей, які бажають отримати освіту за сучасними і вкрай необхідними Україні спеціальностями та бути конкурентоспроможними на ринку праці!