Слово декана факультету БТЕК

Наталія Миколаївна Грегірчак -
декан факультету біотехнології та екологічного контролю

Біотехнологія – один із пріоритетних напрямів науково-прикладного розвитку суспільства у ХХІ столітті. Сутність біотехнології полягає у широкому використанні живих організмів, біологічних продуктів і біологічних систем у виробничій сфері. У число завдань, які під силу вирішити біотехнологам, входить виробництво антибіотиків, вітамінів, ферментів, амінокислот, вакцин, імуномодуляторів, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, створення пептидних та амінокислотних конструкцій, розроблення композитних матеріалів, що сполучають хімічні речовини та біомолекули. Досягнення біотехнології використовуються також при створенні векторних генетичних конструкцій для генетичної діагностики та терапії, для розроблення інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики).

Динамічний розвиток біотехнології дозволяє людству вирішувати безліч складних завдань, тому ця спеціальність – завжди актуальна й потребує висококваліфікованих фахівців. Підготовку таких фахівців-професіоналів і здійснює факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК). Навчання на денній та заочній (дистанційній) формі дозволяє обрати оптимально зручний графік отримання знань та професійних навичок.

На кафедрі біотехнології і мікробіології здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та спеціалістів і магістрів для мікробіологічної та фармацевтичної промисловості за спеціалізаціями «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» та «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Спеціалізація «Промислова біотехнологія» – універсальна, оскільки є результатом синтезу біологічних, хімічних і технічних наук. Випускники можуть працювати не тільки на підприємствах галузі, але і на спільних підприємствах, у контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях, центрах із сертифікації продукції, комерційних фірмах, науково-дослідних та проектних інститутах, вищих та середніх навчальних закладах, обіймаючи посаду головного спеціаліста, мікробіолога, технолога, завідувача лабораторії, старшого лаборанта, викладача, інженера-дослідника, наукового співробітника, бактеріолога тощо.

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості – виробництв фармацевтичних препаратів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення.

Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» для підготовки магістрів є логічним продовженням підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення гармонізації технологічного розвитку суспільства та підтримання сталості розвитку довкілля. Сфера діяльності, до якої повністю підготовлені фахівці із зазначеної спеціальності – захист природних екосистем від антропогенних і техногенних впливів; основні способи, які вони будуть використовувати для цього – біовідновлення, біоперероблення та біодеградація.

Кафедра підтримує зв‘язки з понад 40 підприємствами біотехнологічної та фармацевтичної галузі та провідними науково-дослідними і академічними інститутами України (ПАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Галичфарм», Інститут мікробіології і вірусології НАНУ, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ, Науково-дослідний центр Національного медичного університету, Інститут клітинної біології та генної інженерії НАНУ, Центр імунобіологічних препаратів, Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН, Інститут продовольчих ресурсів НААНУ тощо). Ці підприємства та установи є базовими при проходженні виробничої практики і проведенні науково-дослідних робіт студентами.

До складу факультету входить кафедра біохімії та екологічного контролю, яка здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» за спеціалізаціями «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологія та охорона навколишнього середовища» та фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит».

У зв'язку із підвищенням вимог до якості вітчизняної харчової продукції та екологічного стану навколишнього середовища при виробництві продуктів харчування та, враховуючи необхідність активного виходу вітчизняних виробників на міжнародні ринки, актуальною проблемою є здійснення кваліфікованого екологічного контролю на підприємствах харчової та переробної галузей України. Екологічний контроль становить одну з основних функцій управління охороною навколишнього природного середовища і забезпечення раціонального природокористування.

Спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів-екологів для  підприємств харчової промисловості; органів державного управління; установ, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю; санепідемстанцій; організацій екологічного профілю; науково-дослідних установ та навчальних закладів. У процесі підготовки фахівці з цієї спеціальності вивчають дисципліни, які формують глибокі професійні знання і уміння.

Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторія екологічного контролю митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості, науково-дослідними інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями виробничої та науково-виробничої практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

У 2012-2013 навчальному році на кафедрі біохімії та екологічного контролю вперше здійснено набір бакалаврів з галузі знань 10 «Природничі науки» для підготовки магістрів за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит», яка забезпечує здобуття екологічної освіти сучасного європейського рівня.

НУХТ -  перший в Україні вищий навчальний заклад, що отримав ліцензію на підготовку фахівців за цією спеціальністю. Наші студенти вивчають дисципліни, що дозволять отримати глибоку та ґрунтовну екологічну освіту: екологічний аудит, екологічне право, стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності, екологічна модернізація виробництв, екологічний менеджмент, контроль безпеки та експертиза продукції. Магістранти проходять практику на підприємствах як харчового, так і інших спрямувань, де вивчають екологічні проблеми підприємств та способи їх вирішення, знайомляться з існуючими системами екологічного менеджменту.

Майбутні фахівці одержують знання на основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, систем керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств різного профілю.

Оскільки нині кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений у життя без екологічної експертизи, то випускники кафедри біохімії та екологічного контролю користуються значним попитом у різних галузях народного господарства. Наші випускники працюють в органах державного управління: Міністерство екології та охорони навколишнього середовища, Державний департамент продовольства, Державне управління екології та природних ресурсів; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю; у Всеукраїнській екологічній лізі; на провідних підприємствах харчової промисловості; в міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; в науково-дослідних установах та навчальних закладах.

Одним із перспективних сучасних напрямів розвитку економіки України є галузь хімічна. У стінах нашого університету підготовка фахівців-хіміків набуває унікальних рис с точки зору поєднання поглибленої хіміко-технологічної підготовки та знань харчових та парфумерно-косметичних технологій. Все це стало можливим шляхом запровадження хімічної спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» (з 2011 р.) та спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» в рамках освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» на кафедрі хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії, що входить до складу факультету. У 2015 році кафедра та університет успішно здійснили акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Відкрито набір на заочну форму навчання.

Слід наголосити на важливій тенденції браку кадрів сучасного високого рівня для всіх сфер діяльності вітчизняної харчової та парфумерно-косметичної галузі. Саме це зазначалося провідними виробниками на конгресах найвищого рівня, де також активно брали участь представники кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії, інших підрозділів університету (CEFood Congress 2016, COSMETICS UKRAINE 2016). Виходячи з цього, є велика потреба у висококваліфікованих фахівцях зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія», які вміють виробляти та застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини, контролювати відповідні технологічні процеси, володіють знаннями з технологій виробництва косметичних продуктів, орієнтуються в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, знають та вміють застосовувати на практиці сучасні методи аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів у готовій продукції.

Кафедра хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії була заснована у 1930 р під назвою кафедри фізичної і колоїдної хімії. Як базова загальноосвітня кафедра університету вона із часу заснування закладу була нерозривно пов’язана із викладанням та підготовкою з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” для студентів усіх технологічних спеціальностей університету як денної, так і заочної форми навчання, так й ряду інших споріднених хімічних дисциплін. Високий рівень викладання завжди ґрунтувався на видатних особистостях науковців в хімічній галузі, що викладали на кафедрі та проводили визначні наукові дослідження. Серед них слід відзначити перш за все докторів хімічних наук, професорів, академіка АН УРСР Антона Володимировича Думанського, академіка АН УРСР Онисима Даниловича Куриленка; академіка ІАН України Валерія Веніаміновича Манка. За час існування кафедри в аспірантурі підготовлено 21 кандидатів наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 700 наукових праць у фахових та закордонних виданнях і одержано 40 авторських свідоцтв та патентів. Кафедра сьогодні підтримує активні зв’язки з вітчизняними академічними інститутами (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води iм. А.В. Думанського НАНУ тощо), ВНЗ зі спорідненими спеціальностями (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, Український державний хіміко-технологічний університет, Національний технічний університет «Львівська політехніка» тощо). На провідних підприємствах держави наші студенти проходять практику.

На кафедрі існує чотири спеціалізованих навчальних лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, які є базою для навчального процесу та науково-дослідних робіт студентів. Велика увага випускової кафедри (кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії) приділяється формуванню циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, які є основою фахових знань та вмінь, необхідних випускникам для успішної роботи на сучасному підприємстві. Ґрунтовна хімічна підготовка відрізняє наших випускників серед інших студентів в нашому університеті. Кафедра постійно працює над вдосконаленням лабораторної бази (оснащенням лабораторій, постійним оновленням лабораторного практикуму), пошуком перспективних баз практик студентів. Хімічні лабораторії мають сучасний вигляд та обладнання. Ще однією особливістю підготовки фахівців галузі хімічної технології в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп’ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення.

Випускники-хіміки можуть працювати на підприємствах харчової, косметично-парфумерної, хімічної, фармацевтичної галузі, де велику увагу приділяють саме хімічній складовій технологічних процесів, а також у лабораторіях з контролю якості або в наукових установах України та за її межами. Випускники кафедри можуть обіймати посаду головного спеціаліста, технолога, завідувача лабораторії, старшого лаборанта, викладача, інженера-дослідника, наукового співробітника тощо.

А ще наші студенти люблять і вміють не тільки навчатись, а й відпочивати. Участь у творчих колективах і спортивних секціях дозволяє кожному проявити себе всебічно.

Факультет біотехнології та екологічного контролю радо прийме до своєї сім’ї талановиту, охочу до знань молодь! До зустрічі на заняттях!