Слово декана факультету БТЕК

Наталія Миколаївна Грегірчак -
декан факультету біотехнології та екологічного контролю

Кожен з нас зі шкільних років мріє про щасливе майбутнє та високооплачувану роботу, складовою якого є вдалий вибір професії. Фах інженера нині обирають лише мудрі і далекоглядні.

Факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК) має право вважати себе повноправним учасником процесу створення національної інженерно-технічної еліти нашої країни.

Нині на факультеті БТЕК здійснюється підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр і магістр. Усі спеціальності факультету атестовані за IV (найвищим) рівнем акредитації. Навчання студентів за ступенем бакалавр денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники коледжів усіх спеціальностей можуть навчатися за скороченою програмою підготовки фахівця – 2-2,5 роки. Паралельно з навчанням в університеті студенти мають можливість здобути другу вищу військову освіту.

Усі бажаючі можуть навчатися за освітнім ступенем «магістр» на основі диплому бакалавра на денній і заочній формах навчання.

Більш детальну інформацію читайте на сайті www.btec.com.ua,

 

На факультеті працюють три випускові кафедри: кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра екології та збалансованого природокористування і кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, які здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів за новітніми спеціальностями:

101 «Екологія»;

161 «Хімічні технології та інженерія»;

162 «Біотехнологія та біоінженерія»;

183 «Технології захисту навколишнього середовища».

 

Випускова кафедра екології та збалансованого природокористування створена у 1973 році для тих, хто опікується станом довкілля та бажає навчитися захищати середовище існування – своє і всього людства. Вона здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем. «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія», яка є актуальною на сьогоднішній день. У сфері уваги – захист довкілля з його природними та антропогенними екосистемами (біосфера, антропосфера, техносфера), державне управління і контроль технологічної та екологічної діяльності. Бакалаври-екологи в подальшому можуть обрати для навчання в магістратурі такі спеціальності:

101 «Екологія» за освітньою програмою«Екологія та охорона навколишнього середовища»;

183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньою програмою «Екологічний контроль та аудит».

Вступник, обираючи наші спеціальності:

– матиме можливість отримати глибоку універсальну екологічну освіту, він вивчатиме екологічну експертизу, екологічний аудит, моніторинг довкілля, екологію людини, екологічну біотехнологію, екологічне право, техноекологію та ряд географічних дисциплін.

– зможе отримати екологічну освіту без відриву від виробництва: НУХТ здійснює набір на заочну форму навчання;

– братиме участь у науково-дослідній роботі: дослідження процесів очищення стоків, переробки відходів, отримання біотично активних речовин зі спіруліни, отримання ентеросорбентів, біопалива.

Наші студенти є переможцями Всеукраїнської олімпіади з екології, учасниками кон­ференцій і з’їздів екологів. Найкращі студенти продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі.

Випускники спеціальностей відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовки можуть працевлаштуватися: в органах державного управління, Міністерства екології та природних ресурсів, в структурних органах державної санітарно-епідемілогічної служби, Укрметртестстандарті, Державному управлінні екології та природних ресурсів, в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит, у Всеукраїнській екологічній лізі, у фірмах природоохоронного профілю профілю, в науково-дослідних установах та навчальних закладах тощо.

В умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств, підготовка студентів в даному напрямку набуває особливого значення. Наші випускник буде здатний розробити й обґрунтувати екологічну політику, втілити в життя принципи раціонального природокористування, забезпечити ефективне управління для досягнення екологічної безпеки підприємства та готової продукції/

Випускова (з 2011 р.) кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів заснована однією з перших в університеті (1930 р.). Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», а також за освітнім ступенем «Магістр» тієї ж спеціальності  за освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (денна та заочна форми навчання)

Підготовку хіміків-технологів ведуть висококваліфіковані викладачі кафедри, 90% з яких мають наукові ступені та вчені звання за фахом.

Вагомий внесок у розвиток технологій хімічних, харчових та косметичних виробництв вносять хіміки-технологи. На перший план у випадку харчових технологій виходять функціональність, безпечність та ефективність використання великої кількості функціональних інгредієнтів та харчових добавок. Споживання харчових добавок зростає інтенсивними темпами, що зумовлює необхідність виробництва та контролю існуючих, а також хіміко-технологічних розробок у сфері створення нових інгредієнтів та їх використання. Косметична хімія вважається хімією ХХІ ст. Дедалі більшої популярності здобувають органічні косметичні засоби, які стають високоефективними для людини та нешкідливими для навколишнього середовища. Загалом масштабні практичні здобутки хімічної науки та технології добре ілюструє зростання кількості відомих людству хімічних речовин від 10 (1990 р.) до 100 мільйонів (2015 р.).

Хіміки-технологи активно включаються у наукову роботу, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт, виступають на міжнародних конференціях, публікують статті. Кафедрою у 2016 р. ліцензовано освітньо-науковий рівень доктора філософії (PhD) зі спеціальності 102 «Хімія».

Велика увага випускової кафедри приділяється циклу дисциплін професійної та практичної підготовки., які є основою знань та вмінь, необхідних випускникам для успішної роботи на сучасному підприємстві. Більшість студентів набувають практичний досвід роботи за спеціальністю вже протягом навчання. Для покращення мотивації до власної економічної діяльності студентів кафедрою успішно запроваджено практику конкурсів бізнес ідей та проектів, де є реальна можливість отримати поради професіоналів та захистити свої проекти.

Наші випускники знають та вміють виробляти і застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини; контролювати відповідні технологічні процеси; орієнтуватися у широкому спектрі косметичних інгредієнтів та продуктів; проводити хімічний аналіз харчових продуктів та косметичних засобів. Вони мають широкий спектр можливостей з працевлаштування, зокрема на сучасні підприємства хімічної, харчової, парфумерно-косметичної, фармацевтичної галузей, а також провідні наукові установи, академічні інститути тощо.

На кафедрі біотехнології і мікробіології здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»  за освітньою програмою «Біотехнології: промислова, фармацевтична, харчова і природоохоронна» та магістрів за освітніми програмами «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія». Також ведеться підготовка наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру.

Сам термін «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

ПЕРЕВАГИ опанування фаху біотехнолога у НУХТ:

- найкращі умови для навчання – саме у НУХТ створена найкраща в Україні матеріальна база, а підготовкою майбутніх біотехнологів опікуються викладачі-професіонали, 80% з яких мають наукові ступені, захищені за спеціальністю «Біотехнологія»;

- високий рівень інженерної підготовки – наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними створювати регламенти біотехнологічних та фармацевтичних виробництв, розробляти та впроваджувати інші сучасні нормативно-технічні документи;

- реальна можливість працевлаштування – саме з кафедрою біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ тісно співпрацюють та постійно пропонують цікаві вакансії для випускників HR-менеджери найвідоміших фармацевтичних компаній України, керівники проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організацій;

- міжнародний рівень дипломів – дипломи випускників-біотехнологів НУХТ визнаються без додаткового підтвердження в Європі, США, Канаді;

- 100%-ва забезпеченість навчальною літературою – саме викладачі кафедри БТМ є авторами підручників з фахових дисциплін, за якими навчаються біотехнологи усієї України;

- можливість реалізувати себе у науці – кафедра БТМ НУХТ однією з перших в Україні ліцензувала освітньо-науковий рівень (PhD) зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Крім диплому про вищу освіту у випускників є реальна можливість отримати солідний додатковий бонус у вигляді наукових статей, патентів на винаходи, дипломів переможців та призерів конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад, що особливо цінується на сучасному ринку праці. Отже, випускнику-біотехнологу НУХТ буде що записати до CV. Після закінчення бакалаврату випускники обирають одну з двох сучасних магістерських освітніх програм:

Освітня програма «Промислова біотехнологія» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних лабораторій, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою інженерних конструкцій, що сполучають хімічні речовини та біомолекули (біосенсори, біоелементи для кібернетики).

Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. Наші випускники використовують досягнення біотехнології для створення фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення.

А ще наші студенти люблять і вміють не тільки навчатись, а й відпочивати. Участь у творчих колективах і спортивних секціях дозволяє кожному проявити себе всебічно.

Активна громадська робота, участь у наукових гуртках, спортивних змаганнях та в художній самодіяльності дозволяє кожному проявити і закріпити свої лідерські, організаційні, ораторські якості, вміння працювати в команді, що надзвичайно цінується роботодавцями. Студентська рада факультету створює умови для цікавого, змістовного та яскравого життя, а студентська рада гуртожитку забезпечує гідні умови проживання студентам.

Факультет біотехнології та екологічного контролю радо прийме до своєї сім’ї талановиту, охочу до знань молодь!

До зустрічі у дружній родині БТЕК - #бтекзавждиразом!