Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Протокол № 13

від 31травня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Національного університету харчових технологій


1. Загальні положення
1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Національного університету харчових технологій (надалі - Університет), який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та напрями діяльності Вченої ради Університету.
1.3. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.
2. Основні повноваження Вченої ради Університету
2.1. Вчена рада Університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
2) розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах Державної казначейської служби України, або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів інститутів, деканів (у тому числі і керівників відокремлених структурних підрозділів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора науково- технічної бібліотеки;
8) затверджує персональний склад наглядової ради Університету;
9) затверджує Положення про організацію освітнього процесу, освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
10) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
11) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
12) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
14) висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, державними преміями, присвоєння почесних звань;
15) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
16) приймає остаточні рішення щодо визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
17) має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу;
18) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього Статуту.

Детальніше...