Промислова біотехнологія (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «
Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

та професійним спрямуванням
«Промислова біотехнологія»

Актуальність одержання кваліфікації магістра за спеціалізацією «Промислова біотехнологія» продиктована тим, що сьогодні біотехнологія є однією з найбільш перспективних, швидко прогресуючих галузей науково-технічної, промислової та комерційної діяльності майже в усіх розвинених країнах світу. Сучасний бізнес, пов'язаний із біотехнологіями, характеризується підвищеною інвестиційною активністю: створюються транснаціональні біотехнологічні кампанії, стрімко зростає ринок продукції харчового, медичного, сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення.

У Національному університеті харчових технологій здійснюють підготовку магістрів із мікробіології харчових виробництв у рамках спеціалізації «Промислова біотехнологія».

Інтенсивне впровадження нових технологій виробництва, створення нових підприємств і нових видів харчових продуктів, використання нетрадиційної сировини вимагає глибоких знань та різнобічних практичних навичок, якими володіють магістри-біотехнологи. Поглиблені знання мікробіологічних процесів у сировині, напівпродуктах та продукції харчових виробництв дозволить випускникам мікробіологам харчових виробництв одержати гідну високооплачувану роботу в галузі харчової індустрії, яка знаходиться на підйомі.

Сфера діяльності, до якої повністю підготовлені фахівці із зазначеної спеціалізації – розроблення та реалізація технологій одержання продуктів мікробного синтезу; розроблення та впровадження у виробництво найсучасніших систем якості, що забезпечують безпеку харчової продукції, зокрема на основі принципів НАССР.

Магістри покликані працювати на промислових підприємствах в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах біологічного, харчового та біотехнологічного спрямування на посадах інженера, провідного інженера, молодшого наукового співробітника та інших передбачених для заміщення магістрами посад, відповідною кваліфікацією на підставі типових номенклатур посад.

Поглиблене вивчення у межах магістратури молекулярної біотехнології та методів проведення наукових досліджень надають магістрам біотехнології можливість першочергового працевлаштування в науково-дослідних організаціях біологічного, харчового та біотехнологічного профілю.

Підготовка магістрів зі спеціалізації «Промислова біотехнологія» реалізує освітньо-професійну програму, яка ґрунтується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних біотехнологій.

Приклади тематики магістерських робіт зі спеціалізаціїі «Промислова біотехнологія»:

  1. Дослідження антимікробних властивостей поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis EK-1 і наночастин металів.
  2. Методика розрахунку характеристик біореактора з використанням інтегрованих пакетів MathCAD та ChemCAD.
  3. Оптимізація складу поживного середовища для заквашувальних препаратів на основі Streptococcus thermophilus.
  4. Сучасні методи визначення мікроорганізмів та їх метаболітів у харчових продуктах.
  5. Порівняльний аналіз геномів мікоплазм та людини за допомогою комп’ютерних методів.