Вступна кампанія на основі повної загальної середньої освіти-2017

       Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі (http://ez.osvitavsim.org.ua). Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти,  і бажають скористатися цими правами, а також особи, що мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, подають заяви в паперовій формі.

У 2017 році приймаються сертифікати ЗНО 2016 та/або 2017 років.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

 Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

  •  «претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
  •  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;
  •  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

 Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

 Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

 Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію) до цього самого вищого навчального закладу.

До кожної заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає комплект копій документів згідно з переліком (фотокартки – у оригіналі).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності спеціальних умов фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

 

Приймальна комісія Національного університету харчових технологій приймає заяви на участь у конкурсному відборі з 12 липня до 1800 години 26* липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70 у відбіркових комісіях по факультетах/інститутах.

 

* Увага! Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси та вступні випробування до університету, закінчується о 1800 годині 20 липня 2017 р.

Розподіл вступників на проведення творчого конкурсу

 

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

 

У заяві вступник вказує спеціальність, факультет та форму навчання а також пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність – це величина бажання вступника бути зарахованим на навчання за певною заявою порівняно до інших заяв. Виражається числами від 1 до 9, які вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

 

Рейтингові списки вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 1200 години 01 серпня.

 

Подальші дії вступників для зарахування

Вступники, що складали співбесіди, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1800 25 липня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Особи, які подали заяви в електронній формі, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1200 05 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності, підписати власну заяву, подану в електронній формі і роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, а також подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Особи, які подали заяву в паперовій формі, для зарахування на навчання на місця державного замовлення, зобов’язані не пізніше 1200 05 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Особи, які до 1200 07 серпня не подали до приймальної комісії оригінали документів згідно з переліком, втрачають право зарахування на навчання за денною формою навчання.

Особи, які до 09 серпня не подали до приймальної комісії оригінали документів згідно з переліком, втрачають право зарахування на навчання за заочною формою навчання.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на денну форму навчання відбувається не пізніше 1200 години 07 серпня.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення на заочну форму навчання відбувається не пізніше 10 серпня.

Зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 12 серпня.