Порядок подачі документів для вступу до університету на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) і невідповідної спеціальності, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра.

Вступники на навчання за відповідною спеціальністю зараховуються на другий або третій курс, що, визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) опанованих вступником дисциплін.

Вступники на навчання за невідповіною спеціальністю зараховуються на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу.

У разі відповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра вступ проводиться за результатом одного вступного випробування з фахових дисциплін.

У разі невідповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра допуск до проходження вступного випробування з фахових дисциплін  проводится за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з фахових дисциплін у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

 

Терміни вступної кампанії та особливості подання документів

 

Бажаючі вступити на навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають з 11 липня до 1800 години 20 липня 2016 року звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник до приймальної комісії Національного університету харчових технологій особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання лише за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 21 липня по 27 липня 2016 року відповідно до програм вступних випробувань.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 1200 години 29 липня.

Для зарахування на навчання вступники зобов’язані виконати вимоги вибору місця навчання:

  • на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1800 02 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб – не пізніше 06 серпня

          - визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання місця за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів відбувається не пізніше 1200 години 03 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 08 серпня.