Вступна кампанія для студентів НУХТ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) університет приймає на другий курс за іншою формою навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план в цьому навчальному закладі в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за умови успішного проходження фахового випробування.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Студенти НУХТ, що навчаються в університеті не менше одного року, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

 

Прийом заяв і документів на денну і заочну форму навчання – з 12 липня до 1800 години 24 липня 2017 року.

 

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 25 по 31 липня 2017 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше не пізніше 1200 години 01 серпня.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступники зобов’язані не пізніше 07 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 09 серпня 2017 року.