Порядок подачі документів на бакалавра за скороченим строком навчання, зима-2017

Під час зимової вступної кампанії оголошується набір на заочну форму навчання осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) спеціальності для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання за такими спеціальностями .

Вступники зараховуються на другий або третій курс, що визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) опанованих вступником дисциплін.

Вступ проводиться за результатом одного вступного випробування з фахових дисциплін.

Бажаючі вступити на заочну форму навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, кімната Б106 у період з 01 березня до 10 березня 2017 року.

Вступник до приймальної комісії Національного університету харчових технологій особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання лише за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Фахові вступні випробування проводяться у період з 11 березня до 14 березня 2017 року згідно з розкладом відповідно до програм вступних випробувань.

Рейтинговий список вступників  оприлюднюється не пізніше 16 березня 2017 року.

 

Для зарахування на навчання вступники зобов’язані виконати вимоги вибору місця навчання - не пізніше 1500 години 20 березня 2017 року визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності та подати особисто до приймальної комісії оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 21 березня 2017 року.