Вступна кампанія в аспірантуру

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до Національного університету харчових технологій приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 15 березня до 28 липня 2017 р.

Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 31 липня 2017 року.

Вступні випробування проводяться у терміни з 20 березня по 04 серпня 2017 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 30 серпня 2017 р.

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 31 серпня 2017 року.

Прийом документів на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» проводиться відбірковою комісією, яка територіально розміщена у відділі аспірантури і докторантури (корпус «Б», кімната Б-312, тел. (044) 289-57-00).

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

 Заява вступником подається в паперовій формі особисто з 15 березня до 28 липня 2017 року. Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копії опублікованих наукових праць, які відповідають напряму навчання в аспірантурі;
 • наукову статтю або науковий реферат за напрямком обраної спеціальності з рецензією  передбачуваного наукового керівника;
 • відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із вступником до аспірантури, який візує завідувач кафедри;
 • рекомендацію вченої ради факультету/інституту (для випускників магістратури поточного року).

 Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької мови – в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або InternationalEnglishLanguage TestingSystem, або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Послідовність проведення вступних випробувань до аспірантури така: додаткове вступне випробування (у разі необхідності), іспит з іноземної мови, іспит зі спеціальності.

Оцінювання додаткового вступного випробування здійснюється за рівнями «складено» або «не складено». У тому разі, якщо за додаткове вступне випробування вступник отримав рівень «не складено», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови проводиться за п’ятибальною шкалою. У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку «1», «2» або «3», він позбавляється права брати участь у конкурсі. У тому разі, якщо на вступному іспиті з іноземної мови вступник отримав оцінку «1» або «2», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

При наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище, вступник звільняється від складання вступного іспиту, а його знання оцінюються вищим балом – «5».

При обчисленні конкурсного балу із врахуванням результатів вступних випробувань застосовуються такі вагові коефіцієнти:

 • вступний іспит зі спеціальності – 0,6;
 • вступний іспит з іноземної мови – 0,3;
 • додатковий бал за наукові/навчальні досягнення – 0,1.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує приймальна (відбіркова) комісія до закінчення строків прийому документів, визначених у розділі 4 Правил. Порядок нарахування додаткових балів за наукові/навчальні досягнення для вступників до аспірантури подано у додатку 2 до Правил.

Форма проведення вступних іспитів.

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.

Вступний іспит з іноземної мови проводиться у письмовій формі.

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі.

Програми вступних випробувань

При одержанні однакової суми балів з урахуванням вагових коефіцієнтів право на першочергове зарахування мають:

 • вступники, що отримали вищу оцінку при складанні іспиту зі спеціальності;
 • вступники, що мають вищий середній бал диплома магістра (спеціаліста);
 • вступники, що мають рекомендацію вченої ради факультету/інституту;
 • вступники, що мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівень знання мови В2 і вище.

Рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії.