Наукова робота кафедри біохімії

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями: 

- Екологічні ризики сталого розвитку;

- Екологізація харчових виробництв у напряму ресурсо- і енергозабезпечення; 

- Інтенсифікація біологічного очищення стоків харчових виробництв з підвищенням продуктивності метанового бродіння та аеробної ферментації;

- Біодеструкція стічних вод, що містять нафтопродукти;

- Розроблення біотехнології одержання біостимуляторів, імунопротекторів та інших препаратів лікувально-профілактичної дії зі спіруліни;

- Дослідження впливу діяльності харчових підприємств на біоту екосистем;

- Оцінка екологічних ризиків фізичних факторів антропогенного походження в аспекті концепції сталого розвитку;

- Екологічна безпека екосистем України;

- Наукові основи отримання якісної та безпечної харчової продукції;

- Відповідність показників якості та безпеки харчової продукції вимогам  національних та міжнародних стандартів;

- Розроблення систем моніторингу стану навколишнього середовища на територіях, що підлягають антропогенному впливу;

- Обґрунтування основ проведення екологічного аудиту на об’єктах антропогенного впливу;

-  Оцінювання екостанів геокомплексів та їх природних потенціалів з метою охорони, раціонального використання і відновлення екосистем.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових фахових журналах, виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, IndexCopernicus, представляються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт.