Спеціальності та спеціалізації підготовки АКС

Підготовка майбутніх "бакалаврів" здійснюється за двома спеціальностями: "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" та  "Комп’ютерні науки та інформаційні технології".

Навчання за ступенем освіти "бакалавр" денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю можуть навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2,5 роки.

"Спеціаліст" на базі  освітнього ступеня "бакалавр" денної і заочної форм навчається 1 рік.

"Магістр" на базі освітнього ступеня "бакалавр" денної  форми навчається 1,5 роки.

Після закінчення підготовки "бакалаврів" із спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації і комп’ютерних технологій. Продовження навчання для отримання освіти за ступенем "спеціаліст" або "магістр" може відбуватись за двома спеціалізаціями:

-  "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами";

-  "Інтегровані автоматизовані системи управління".

Закінчуючи навчання за ступенем освіти "бакалавр" спеціальност "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", випускники отримують необхідні знання і вміння для розроблення, проектування, впровадження та експлуатації сучасних систем автоматизації. Родзинкою підготовки фахівців у галузі автоматизації саме в нашому університеті є наявність однієї із найкращих в Україні лабораторної бази випускових кафедр. Маючи понад 50-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, кафедри особливу увагу приділяють розвитку матеріально-технічної бази, розуміючи, що підготовка високоякісних фахівців неможлива без надання практичної підготовки роботи з сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Кафедри одними з перших в Україні почали активно вивчати і широко впроваджувати у виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації, у тому числі промислові контролери. Навчальні лабораторії випускових кафедр обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Siemens, Open System, Овен, Мікрол, Тера та ін. У зв‘язку з чим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а і набувають необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. Навчальні лабораторії мікропроцесорної техніки фірм Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi мають статус авторизованих навчальних центрів, що підтверджує високий рівень підготовки до роботи з відповідними технічними засобами автоматизації.

Спеціалізація "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" орієнтована на створення та експлуатацію систем автоматизації технологічних процесів, установок і агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. Високий рівень фундаментальної та практичної підготовки забезпечується сучасними інструментальними комплексами створення та дослідження автоматичних систем, формування інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень, вивчення методів сучасної теорії управління для синтезу сучасних систем автоматизації.  

Фахівці цієї спеціалізації обіймають інженерно-технічні посади у відділах автоматизації та виконують роботи з проектування, метрологічного забезпечення автоматичних систем, їх налагодження, випробовування та ремонту.

Спеціалізація "Інтегровані автоматизовані системи управління" орієнтована на виконання комплексу робіт пов’язаних із автоматизацією виробництва з використанням комп'ютерно-інтегрованих систем управління, які забезпечують розв'язання завдань координації функціонування підсистем, використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними.

У всьому світі широко впроваджуються інтегровані автоматизовані системи управління, які забезпечують керування усім підприємством, як єдиним об’єктом. На сьогоднішній день підприємства усіх галузей промисловості України впроваджують системи управління виробництвом MES (Manufacturing Execution System), які пов’язані з енергоефективністю, якістю та собівартістю продукції, що випускається. Такий характер діяльності вимагає поєднання традиційного навчання в галузі автоматизації виробництва з поглибленим оволодінням комп'ютерними технологіями та спеціальним програмним забезпеченням.

Фахівці з цієї спеціалізації займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування та функціонування автоматизованих систем управління виробництвом різного рівня на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій, забезпечують створення та обслуговування корпоративних систем управління.

Особливістю отримання вищої освіти зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" та спеціалізацій "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" й "Інтегровані автоматизовані системи управління" є те, що вони мають універсальний характер, тобто випускники можуть працювати у всіх без виключення галузях промисловості України.

Після закінчення підготовки "бакалаврів" зі спеціальності "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання для отримання ступеня освіти «спеціаліст» і «магістр» відбувається за спеціалізацією "Інформаційні управляючі системи та технології".

Інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит спеціалістів цієї галузі. Об’єктом діяльності ІТ-спеціаліста є інформаційні управляючі системи (ІУС) для підприємств, установ і організацій. Профіль майбутньої роботи – розроблення, впровадження та експлуатація систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень, як для окремих підрозділів підприємства, так і підприємства або корпорації в цілому.

Опанування цієї спеціальності передбачає поглиблену математичну підготовку, вивчення мов програмування, операційних систем і системного програмування, комп'ютерних мереж, системного аналізу, програмного забезпечення інтелектуальних систем, проектування Web-додатків, роботу у різних системах управління базами даних, тощо.

Факультет готує фахівців на рівні світових вимог, які цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах і банківських установах, здатних застосовувати сучасні інформаційні технології, засоби та програмні пакети моделювання і проектування.

Фахівець може працювати розробником ІТ-систем, спеціалістом по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером-програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, WEB-спеціалістом, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.

У межах напряму "Комп’ютерні науки" у 2011 році відкрита магістерська програма за спеціалізацією "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг". Ця спеціалізація передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних і соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій. Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом і складовою частиною національної та глобальної безпеки. В Україні розроблені "Основні напрямки державної екологічної політики" та підписаний ряд міжнародних конвенцій, які визначають не лише цілі та пріоритетні завданя охорони навколишнього середовища, але й механізми її реалізації. Аналіз ситуації у сфері екології та природоохоронної діяльності в нашій країні доводить, що існує гостра необхідність у кваліфікованих фахівцях цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем. Тому сьогодні країні потрібні фахівці, що мають забезпечити проведення аналізу стану навколишнього середовища та формування системи заходів по нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень. Магістр комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це, в першу чергу, програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем у галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту навколишнього середовища, економічного аналізу вартості їх проведення та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.

Випускники цієї спеціалізації працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах і у закладах для здійснення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних і комп’ютерних мереж, аналітиками комп’ютерних систем еколого-економічного моніторингу, прикладними спеціалістами, адміністраторами баз даних.

Випускники нашого факультету можуть застосовувати свої знання в усіх сферах виробничої і невиробничої діяльності людини, розробляти, впроваджувати та використовувати автоматизовані системи управління та сучасні комп'ютерні технології.

Спеціальності, яким навчають на факультеті, будуть актуальними ще не одне десятиріччя не лише у нашій країні, але й в усьому світі, тому що розвиток сучасного автоматизованого виробництва найближчим часом буде пов‘язаний зі створенням багаторівневих інтегрованих та інтелектуальних систем управління, а  також автоматизованих технологічних і виробничих комплексів й систем управління адміністративно-господарською діяльністю на базі впровадження мікропроцесорних систем управління та сучасних інформаційних технологій.