Вступна кампанія на бакалавра за скороченим строком навчання

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи освітній ступінь магістра іншої спеціальності , можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання.

Вступники на навчання за відповідною спеціальністю зараховуються на другий або третій курс, що, визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) опанованих вступником дисциплін.

Вступники на навчання за невідповіною спеціальністю зараховуються на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу.

У разі відповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра вступ проводиться за результатом одного вступного випробування з фахових дисциплін.

У разі невідповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра допуск до проходження вступного випробування з фахових дисциплін  проводится за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з фахових дисциплін у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4). (Абзац третій пункту 2 розділу IV Умов прийому)

 

Терміни вступної кампанії та особливості подання документів

на денну форму навчання           на заочну форму навчання

 

 

Бажаючі вступити на денну форму навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають з 12 липня до 1800 години 24 липня 2017 року звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник до приймальної комісії Національного університету харчових технологій особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання лише за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 25 липня по 31 липня 2017 року відповідно до програм вступних випробувань.

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 1200 години 01 серпня.

Рейтинговий список вступників впорядковується:  за конкурсним балом від більшого до меншого; за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. Якщо ці показники не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія впорядковує список вступників з однаковими крнкурсними балами у такій послідовності:

 1. Вступники, що мають документи з відзнакою;
 2. Вступники, що мають вищий середній бал оцінок у документі про освіту;
 3. Вступники, що вступають на навчання за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю;
 4. Вступники, що мають вищу підсумкову кваліфікаційну оцінку;
 5. Вступники, що відносяться до категорій осіб, зазначених у абзацах другому – одинадцятому п.3.9 Правил прийому у встановленій у цьому пункті послідовності.

Для зарахування на навчання вступники зобов’язані виконати вимоги вибору місця навчання:

 • на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1700 02 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб – не пізніше 07 серпня

          - визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання місця за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів відбувається не пізніше 1200 години 03 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 09 серпня.

 

 

Вступ на заочну форму навчання у 2017 році передбачений у два етапи.

У перший етап проводиться набір осіб лише за відповідною спеціальністю на такі спеціальності бакалавра.

У другий етап проводиться набір осіб як за відповідною, так і іншою спеціальністю.

Бажаючі вступити на заочну форму навчання до Національного університету харчових технологій, для особистої подачі документів та заяви про допуск до участі у конкурсі мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70:

 • під час першого етапу - з 01 березня до 10 березня 2017 року;
 • під час другого етапу - з 12 липня до 1800 години 24 липня 2017 року.

Вступник до приймальної комісії Національного університету харчових технологій особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Копії документів безкоштовно завіряються приймальною комісією.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не підлягають засвідченню.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання лише за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом відповідно до програм вступних випробувань:

 • під час першого етапу - з 11 березня до 14 березня 2017 року;
 • під час другого етапу - з 25 липня по 31 липня 2017 року.

 

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється :

 • під час першого етапу - не пізніше 16 березня 2017 року;
 • під час другого етапу - не пізніше 1200 години 01 серпня 2017 року.

Рейтинговий список вступників впорядковується:  за конкурсним балом від більшого до меншого; за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. Якщо ці показники не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія впорядковує список вступників з однаковими крнкурсними балами у такій послідовності:

 1. Вступники, що мають документи з відзнакою;
 2. Вступники, що мають вищий середній бал оцінок у документі про освіту;
 3. Вступники, що вступають на навчання за спорідненою в межах галузі знань спеціальністю;
 4. Вступники, що мають вищу підсумкову кваліфікаційну оцінку;
 5. Вступники, що відносяться до категорій осіб, зазначених у абзацах другому – одинадцятому п.3.9 Правил прийому у встановленій у цьому пункті послідовності.

Для зарахування на навчання вступники зобов’язані виконати вимоги вибору місця навчання:

 • на місця за кошти державного бюджету – не пізніше 1700 02 серпня;
 • на місця за кошти фізичних та юри­дичних осіб:
  • під час першого етапу - не пізніше 1500 години 20 березня 2017 року;
  • під час другого етапу - не пізніше 07 серпня 2017 року

          - визначитись з обранням вищого навчального закладу і спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання місця за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів відбувається не пізніше 1200 години 03 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається:

 • під час першого етапу - не пізніше 21 березня 2017 року;
 • під час другого етапу - не пізніше 09 серпня 2017 року.