Мехатроніка (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»

освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності 131 «Прикладна механіка»
та професійним спрямуванням «Мехатроніка»

 

В останні роки сформовано загальні тенденції розвитку технологій і техніки, якими передбачено перебудову усіх сфер діяльності людини, в тому числі і харчовій індустрії. Ці тенденції назвали четвертою промисловою революцією.

Людство зараз стоїть на порозі 4-ої технологічної революції, в основі якої покладена концепція розроблення та використання повністю автоматизованих, адаптованих до зміни навколишніх умов харчових комплексів з інтелектуальними системами керування. Розроблення таких технологічних комплексів потребує використання та синергетичного поєднання всього потенціалу сучасних наукових досягнень в напрямках IT-технологій, електроніки, нанотехнологій, промислового машинобудування тощо.

Метою четвертої промислової революції, яку ще називають «цифровою» є усунення меж між фізичною, цифровою та біологічною сферами розвитку людства. В основі такого розвитку буде покладено використання останніх досягнень в області штучного інтелекту і робототехніки, нанотехнологій, автономних транспортних засобів, 3-D друку, адитивних технологій виробництва тощо.

В окресленому ланцюгу складних взаємозв'язків між наведеними напрямками, що формують основу  розвитку Індустрії 4.0, основну увагу приділено технічному напрямку, без якого не можна забезпечити функціювання механізмів та пристроїв нового покоління зокрема і харчового обладнання на рівні перетворення інформаційних, енергетичних та матеріальних потоків у паковану харчову продукцію, швидкого механічного переналаштування, автоматичного функціювання системи діагностики тощо. Відповідно до концепції функціювання харчового обладнання в епоху Індустрії 4.0 таким  додатковим ланцюгом є функціональні мехатронні модулі.

У відомих визначеннях підкреслюється триєдина суть мехатронних систем: мехатроніка – це область науки і техніки, що присвячена створенню, експлуатації та ремонту машин та систем з комп’ютерним керуванням, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування обладнанням.

Основним завданням мехатроніки є – вивчення та синергетичне поєднання вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами з метою проектування і виробництва якісно нових модулів, систем, машин з інтелектуальним управлінням з можливістю  їх швидкого переналаштування тощо. Зокрема, в харчовій  промисловості використовуються сучасні робототехнічні комплекси із машинами-автоматами, роботами, які мають вбудовані інтелектуальні системи керування.

Навчальний план спеціалізації «Мехатроніка» побудований таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку: з систем автоматизованого проектування мехатронних модулів та схем керування ними; пакетів прикладних програм для комп’ютерного управління мехатронними системами; автоматизації проектування машин та мехатронних систем з сучасними комп’ютерними технологіями, з вивченням мов програмування контролерів тощо.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсах студентських робіт з технологій автоматизованого проектування; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях.

E:\Олимпиада\Олімпіада 2016\Грамоти\DSC00687.JPG E:\Олимпиада\Олімпіада 2016\Грамоти\Изображение 010.jpg E:\Олимпиада\Олімпіада 2016\Грамоти\Изображение 011.jpg

 Підготовку майбутніх спеціалістів кафедра проводить у спеціалізованих лабораторіях пневматики та пнемоприводів; комп’ютерних та інформаційних технологій; автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на сучасних високотехнологічних підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно-орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “FESTO”, “CAMOZZI” тощо.

   

Сфера діяльності майбутніх спеціалістів:

- підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в харчовій промисловості, машинобудуванні, робототехніки тощо;

- підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;

- дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування обладнання харчової промисловості, його механічних, електричних та електронних комплектуючих;

- малі та середні підприємства харчової промисловості;

- науково-дослідні технічні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.