Мехатроніка та пакувальна техніка (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»
та професійним спрямуванням
«
Мехатроніка та пакувальна техніка»

Людство зараз стоїть на порозі четвертої технологічної революції, в основі якої покладена концепція розроблення та використання повністю автоматизованих, адаптованих до зміни навколишніх умов комплексів з інтелектуальними системами керування. Розроблення таких технологічних комплексів потребує використання та синергетичного поєднання всього потенціалу сучасних наукових досягнень в напрямках IT-технологій, електроніки, нанотехнологій, промислового машинобудування тощо.

Метою четвертої промислової революції, яку ще називають «цифровою» є усунення меж між фізичною, цифровою та біологічною сферами розвитку людства. В основу такого розвитку буде покладено використання останніх досягнень в області штучного інтелекту і робототехніки, автономних транспортних засобів, 3-D друку, адитивних технологій виробництва тощо.

В окресленому ланцюгу складних взаємозв'язків між наведеними напрямками, що формують основу розвитку Індустрії 4.0, основну увагу приділено технічному напрямку, без якого не можна забезпечити функціювання механізмів та пристроїв нового покоління зокрема і харчового обладнання, автоматизованих потокових ліній пакування на рівні перетворення інформаційних, енергетичних та матеріальних потоків у паковану харчову продукцію, швидкого механічного переналаштування, автоматичного функціювання системи діагностики тощо. Відповідно до цієї концепції в епоху Індустрії 4.0 таким  додатковим ланцюгом є функціональні мехатронні модулі.

У відомих визначеннях підкреслюється триєдина суть мехатронних систем: мехатроніка – це область науки і техніки, що присвячена створенню, експлуатації та ремонту машин та систем з комп’ютерним керуванням, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування обладнанням.

Навчальний план освітньої програми «Мехатроніка та пакувальна техніка» побудований таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку: з систем автоматизованого проектування мехатронних модулів пакувальних систем та систем переробки використаної упаковки, схем керування ними; пакетів прикладних програм для комп’ютерного управління мехатронними системами; автоматизації проектування машин та мехатронних систем із сучасними комп’ютерними технологіями, з вивченням мов програмування контролерів тощо.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсах студентських робіт з технологій автоматизованого проектування; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях.

Підготовку майбутніх спеціалістів проводиться у спеціалізованих лабораторіях пневматики та пнемоприводів; комп’ютерних та інформаційних технологій; автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на сучасних високотехнологічних підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно-орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “FESTO”, “CAMOZZI” тощо.

Сфера діяльності майбутніх бакалаврів:

- підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в харчовій промисловості, індустрії пакування, машинобудуванні, робототехніці тощо;

- підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;

- дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування сучасного пакувального обладнання, його механічних, електричних та електронних комплектуючих.

 

Детальнішу інформацію можливо дізнатися на сайті НН Інженерно-Технічного Інституту ім.акад.І.С.Гулого: www.nniti.nuft.edu.ua