Галузеве машинобудування (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
та професійним спрямуванням
«Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв»

В сьогоднішній структурі економіки України значне місце посідають галузі харчової, переробної та фармацевтичної промисловості. Обсяг продукції,  вироблений на цих підприємствах складає майже третину у валовому продукті країни.

В інженерно-технічному інституті проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» професійним напрямком «Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв», які є професіоналами з інжинірингу процесів перетворення органічної сировини в продукт готовий до споживання.

 

В Європі та всьому світі спеціалісти з цього професійного напрямку спеціалізуються на проектуванні, експлуатації, управлінні та оптимізації хімічних, фізичних і біологічних процесів. Проектування технологічного обладнання охоплює широкий спектр галузей промисловості, таких як харчової, фармацевтичної, хімічна, нафтохімічна, сільського господарства, переробки мінеральної сировини, передових матеріалів, розробка програмного забезпечення для автоматизації виробництва.

 

Запити та пропозиції з промисловості свідчать про все зростаючу потребу у спеціалістах за вищезгаданою професійною спрямованістю, які володіють теоретичними знаннями процесів перетворення речовини та енергії, новітніми інформаційними технологіями, теоретичними і практичними навиками виконання дослідницьких та проектно-конструкторських робіт, знаннями сучасних методів технічного сервісу, систем управління, вмінням формулювати та знаходити оптимальні технічні рішення, навичками управління технічним персоналом.

Отримання вищої освіти починається з навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» (денна форма навчання - чотири роки підготовки; заочна форма навчання - чотири з половиною) та  професійне зростання продовжується на старших курсах за магістерськими програмами.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється також за скороченою програмою  на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» (денна форма навчання – два роки підготовки; заочна форма навчання – два з половиною роки).

 

Навчання студентів проводиться за блоками дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової, професійної та спеціальної, що дає можливість отримати ґрунтовні та системні знання з фундаментальних, прикладних наук та професійної галузі.

 

До блоку природничих дисциплін відносять: математику, фізику, хімію, комп’ютерну та інженерну графіку, прикладну механіку.

Блок загально-інженерних дисциплін включає: термодинаміка, механіка рідин, тепло-масообмін, процеси механічних перетворень та розділення речовин, основи міцності матеріалів, кінематика та динаміка машин, проектування деталі машин, наука про  матеріали, технології виробництва машин.

 

Блок професійних дисциплін: технологічне обладнання харчових виробництв; гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв, масообміні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв, розрахунок і конструювання технологічного обладнання; монтаж та технічний сервіс; електричні системи, пневматика, мехатроніка, автоматизація та мікропроцесорна техніка.

Сучасні комп’ютерні технології проектування та інженерного програмування вивчаються в дисциплінах: інформаційні технології, комп’ютерна математика; системи автоматизованого проектування; комп’ютерні технології в наукових дослідженнях, системи інженерного розрахунку.

 

Економіко-організаційна підготовка здійснюється через вивчення дисциплін:; економіка та підприємницька діяльність; психологія ділової комунікації; управління інноваційними проектами.

 

 Фахівці за освітнім ступенем «Бакалавр» можуть успішно працювати на підприємствах, в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості; застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів).

 

Випускники нашого університету та інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітнім ступенем  «Бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» можуть продовжити навчання за магістерськими програмами факультету.

 

Підготовка професіоналів за освітнім ступенем «Магістр» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» та  «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»,  (денна та заочна форма) проводиться по професійним напрямках різних галузей харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловості і здійснюється на трьох випускових кафедрах інженерно-технічного інституту:

 

 Кафедра «Технологічне обладнання та комп’ютерні технології проектування» здійснює навчання фахівців за напрямками:

– комп’ютерні технології проектування;

– конструювання обладнання харчових виробництв;

– обладнання цукрової промисловості.

 

Кафедра «Машини і апарати харчових та фармацевтичних виробництв»:

– обладнання м’ясної та молочної промисловості;

– обладнання хлібопекарської промисловості;

– обладнання бродильних та спиртових виробництв;

– технологічне обладнання підприємств харчування та торгівлі;

– обладнання фармацевтичних виробництв;

– обладнання біотехнологічних виробництв.

 

 Кафедра «Теоретична механіка та ресурсоощадні технології»:

– обладнання виробництва біопалива.

 

 

 

Якісна, сучасна інженерна освіта –

запорука успішного професійного майбутнього!