Інтегровані автоматизовані системи управління (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
15 «Автоматизація та приладобудування»
освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
та професійним спрямуванням «Інтегровані автоматизовані системи управління»

 

Структура інтегрованої автоматизованої системи управління

Фахівці спеціалізації «Інтегрованих автоматизованих систем управління» зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Сучасні системи автоматизації не обмежуються тільки рівнем

технологічного процесу (АСУ ТП) і їх взаємної координації. У всьому світі широко впроваджуються інтегровані автоматизовані системи управління, які забезпечують керування усім підприємством, як єдиним об’єктом. На сьогоднішній день керівники підприємств усіх галузей промисловості України поступово усвідомлюють необхідність впровадження систем управління виробництвом MES (Manufacturing Execution System) так як це прямо пов’язано з енергоефективністю, якістю та собівартістю продукції, що випускається. Саме тому одним із перших НУХТ розпочав підготовку фахівців в цьому напрямку.

Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення,. використання комп’ютерних і промислових мереж, сучасних методів системного підходу,: технологічного трансферу, системною інтеграцією, реінжинірінгом бізнес-процесів

Автоматизоване робоче місце оператора управління

Фахівці з цієї спеціалізації займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування та функціонування автоматизованих систем управління виробництвом різного рівня на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій, забезпечують створення та обслуговування корпоративних систем управління.

Високий рівень практичної підготовки забезпечується відповідним оснащенням навчальних лабораторій. Лабораторії факультету найкраще серед ВНЗ України оснащені мікропроцесорними контролерами промисловими мережами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедр поставили лідери в галузі мікропроцесорних технічних засобів автоматизації – фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, OBEH, Мікрол та інші.

            Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

 • мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

Програмування мікропроцесорного контролера з використанням технологічних мов програмування

 • можуть застосовувати свої знання й володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання в новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;
 • спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;
 • володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;
 • мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

            Фаховий компонент магістерської програми має забезпечити фахові компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

            Науковий компонент магістерської програми призначено для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Проектування компۥютерно-інтегрованих систем управління

            Для цього навчальним планом передбачено вивчення таких дисциплін: методи сучасної теорії управління, управління інноваційними проектами, проблеми автоматизації спеціальних об'єктів, інтелектуальні системи, програмне забезпечення інтелектуальних систем, проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління, автоматизовані системи управління виробництвом (MES- рівень, захист інформації в АСУ, спеціальні комп’ютерні системи, програмно-технічні комплекси та промислові контролери

Основним елементом підготовки магістрів з вказаної спеціальності є підготовка і захист магістерської роботи, яка повинна продемонструвати:

 •  уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;
 • уміння будувати математичні моделі систем і процесів;
 • уміння використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей;
 • знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних завдань сучасний математичний апарат оптимізації;
 • знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;
 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;
 • певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об'єкти інтелектуальної власності;
 • уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Приклади тематики магістерських робіт:

- Розробка та дослідження підсистеми підтримки прийняття рішень в системі управління дифузійною станцією;

- Розробка системи енергетичного моніторингу та оптимізації витрат енергії в процесі випарювання.

- Інформаційна система управління багатоасортиментним виробництвом з прогнозуванням собівартості продукції.

- Дослідження і розробка програматорів для реалізації програм управління апаратами періодичної дії.

Захист магістерської роботи

 

- Розробка і дослідження нейромережної каскадно-зв’язної системи автоматичного регулювання.

- Розробка та дослідження системи керування технологічним об’єктом на основі нечіткої логіки.

- Розробка системи технологічного моніторингу в рамках методологій інтелектуального аналізу даних і хаотичної динаміки.

- Дослідження методів підвищення точності вимірювань та передачі інформації в інформаційно-вимірювальних та системах контролю рівня з використанням ультразвуку.        

- Розробка інтегрованих автоматизованих систем управління на базі рішень Real Time Ethernet (RTE).

- Розробка та дослідження системи автоматизації енергозбереження в житлових будинках.

            В університеті функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05, в якій передбачено захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Переважна більшість викладачів випускових кафедр навчались в аспірантурі, стали кандидатами технічних наук, доцентами, професорами. Теми дисертаційних робіт продовжують, як правило, дослідження за тематикою магістерських робіт, а саме: дослідження властивостей складних технологічних об’єктів, їх математичне моделювання, розробка оригінальних систем управління, використання спеціальних регуляторів тощо.

            Головне, що дає магістратура зі спеціалізації “Інтегровані автоматизовані системи управління” – це конкурентні переваги на ринку праці. В даному випадку мова йде про зайнятість в дослідницькій діяльності або просто роботі за фахом. Магістратура дає можливість брати участь в реальних наукових дослідженнях, виступати на конференціях, готувати наукові публікації, пропонувати нові оригінальні рішення в галузі автоматизації. Це дає можливість забезпечити собі найкращі перспективи працевлаштування за спеціальністю, швидко освоїти нові знання і уміння.