Фармацевтична біотехнологія (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «
Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

та професійним спрямуванням
«Фармацевтична біотехнологія»

Маючи багаторічний досвід у підготовці фахівців-біотехнологів, перший випуск яких відбувся ще у 1971 році, Національний університет харчових технологій має повне право вважати себе основоположником біотехнологічної освіти в Україні і підготовка магістрів спеціалізації «Фармацевтична біотехнологія» є логічним продовженням підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення населення високоякісними фармацевтичними препаратами останнього покоління.

Сфери виробничої, науково-дослідної і педагогічної діяльності, до якої будуть повністю підготовлені фахівці спеціалізації «Фармацевтична біотехнологія»:

  • фармацевтична розробка біотехнологічних лікарських засобів нового покоління: сучасних нормобіотиків, генно-інженерних білків (інтерферонів, інтерлейкінів, інсуліну, вакцин тощо), ферментів, діагностичних засобів (тест-систем на наркотичні речовини, гормони тощо), вітамінів, антибіотиків;
  • участь у проектуванні фармацевтичних виробництв згідно світових стандартів (GMP, GLP тощо);
  • координації й керування процесами валідації з визначенням критичних об'єктів і параметрів;
  • розроблення рекомендацій щодо організації роботи фармацевтичного підприємства відповідно до світових стандартів (GMP, GLP) та організація контролю за їх виконанням у сфері створення, випробування та виробництва лікарських засобів.

Магістри покликані працювати на промислових підприємствах в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах біологічного, фармацевтичного та біотехнологічного спрямування на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника та інших передбачених для заміщення магістрами посад, відповідною кваліфікацією на підставі типових номенклатур посад.

Підготовка магістрів зі спеціалізації «Фармацевтична біотехнологія» є освітньо-професійною програмою, яка спрямована  на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі фармацевтичних розробок і ґрунтується на проведенні наукових досліджень

Приклади тематики магістерських робіт зі спеціалізації «Фармацевтична біотехнологія»:

  1. Особливості проектування чистих приміщень для фармацевтичної галузі.
  2. Розробка інтранозальної лікарської форми на основі рекомбінантних інтерферонів α-2 В.
  3. Розробка методів аналізу лікарських засобів за мікробіологічними показниками.
  4. Бактеріофаготерапія як альтернатива для лікування стафілококової інфекції.
  5. Скринінг адювантів для конструювання протипухлинних вакцин на основі курячих ембріональних білків
  6. Порівняльна характеристика контролю безпеки та якості біотехнологічних лікарських засобів в Україні та країнах ЄС.