Електротехнічні системи електроспоживання (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 141 «
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
та професійним спрямуванням
«Електротехнічні системи електроспоживання»

Термін навчання:

денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки

заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4,5 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2,5 роки

#46 NKVK_PROMETEЙ (278).jpgВеликі та малі міста, селища, усі промислові підприємства не можуть функціонувати без електричної енергії, отже, необхідні фахівці, що забезпечують її безпечне та економне виробництво, транспортування та використання.

Бакалаври за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” зайняті в галузях, що пов’язані з виробленням, розподілом і використанням електричної енергії. Вони працевлаштовуються на підприємствах, у проектних, налагоджувальних і науково-дослідних організаціях. Фахівці прогнозують, планують, контролюють та аналізують ефективність електровикористання виробничих систем, проводять в життя програми енергозбереження, здійснюють інспекторську перевірку, експертизу і аудит. Працюючи на підприємствах, в організаціях різного профілю та форм власності, науково-дослідних лабораторіях і центрах, вони можуть обіймати посади: інженера-електрика, інженера-енергетика, начальника цеха, головного енергетика, інженера-конструктора, інженера-проектувальника, наукового співробітника, викладача та асистента у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

Машзал.bmpПідвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань з навичками роботи за фахом. Задля цього ми створили свої філії у ВАТ „Київобленерго”, в ПАТ „Київенерго”. Там проводяться лабораторні і практичні заняття із залученням до викладання працівників з виробництва.

Підготовка фахівців-електриків проводиться в університеті з 1976 р. Вимоги до рівня підготовки в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов'язане з тим, що зростає вартість енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідність їхнього раціонального виробництва та використання. Це вимагає постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Маючи більш ніж 30-річний досвід підготовки фахівців, ми прикладаємо багато зусиль для оновлення лабораторної бази, впровадження у навчальний процес комп’ютерної техніки та сучасних засобів навчання. Кафедри факультету, задіяні в підготовці бакалаврів за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” мають добре оснащені навчальні і науково-дослідні лабораторії. Навчальним планом підготовки бакалаврів цієї спеціалізації передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань таких дисциплін: математика, фізика, хімія, інформатика.

14.jpgВелика увага приділяється викладанню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння, необхідні випускникам для успішної роботи на різноманітних підприємствах та інжинірингових фірмах з розробки і впровадження сучасного обладнання та систем електропостачання. Особливістю підготовки фахівців за вказаним напрямом є те, що отриманні знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

Ще однією особливістю підготовки бакалаврів за спеціалізацією “Електротехнічні системи електроспоживання” в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп'ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення. Сучасну підготовку з інформаційних технологій студенти отримують в сучасних комп’ютерних класах з локальними мережами та доступом до Internet.

Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання, отримавши освітній ступінь бакалавра за професійним спрямуванням "Електротехніка та електротехнології" можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціаліста або освітніми ступенями магістра за двома спеціалізаціями: 141 “Електротехнічні системи електроспоживання” та 141 “Енергетичний менеджмент”.