Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань
10 «Природничі науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 101 «Екологія» 
та професійним спрямуванням 
«Екологія та охорона навколишнього середовища»

Професійне спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища» передбачає підготовку фахівців в галузі екології, потреба в яких надзвичайно зросла, що пояснюється різким загостренням комплексу екологічних проблем у нашій країні та у світі в цілому. Всі галузі народного господарства потребують висококваліфікованих спеціалістів-екологів, які здатні успішно використовувати на практиці сучасні технології збереження та оздоровлення довкілля. Саме тому, починаючи з 1995 року, в Національному університеті харчових технологій розпочата підготовка магістрів зі спеціальності 101 Екологія (спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

Професійно-практична підготовка передбачає вивчення таких спеціальних дисциплін, як стратегія сталого розвитку, теорія екосистем,природоохоронні технології та обладнання, технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності, екологічний менеджмент і аудит, інформаційні технології та багатьох інших дисциплін.

Студенти, які навчаються за освітнім ступенем «магістр» вивчають такі необхідні для подальшої роботи в галузі дисципліни, як математично-статистичні методи досліджень, методологія та організація наукових досліджень, педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання у вищій школі, охорона праці в галузі.

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики на підприємствах різного профілю, серед яких державні екологічні інспекції, комунальні підприємства водопідготовки та водовідведення, санепідемстанції, науково-дослідні установи, підприємства легкої, харчової, фармацевтичної та інших галузей промисловості.

На останньому етапі навчання студенти виконують магістерські роботи, широка тематика яких дозволяє здійснювати екологічні дослідження процесів очищення забруднених вод, повітря, утилізації відходів, отримання біогазу, біодобрив та інше. Прикладами магістерських робіт можуть бути:

 1. Дослідження здатності спіруліни акумулювати іони різних елементів.
 2. Тенденції зміни стану забруднення атмосферного повітря в м. Києві.
 3. Вплив різних режимів обробки води ультразвуком на ростові характеристики спіруліни.
 4. Дослідження шляхів одержання біопалива з використанням водоростей.
 5. Оптимізація комбінованого очищення стічних вод виробництва амінокислот.
 6. Дослідження процесу очищення нафтовмісних стічних вод.
 7. Одержання регулятора росту рослин при біологічному очищенні висококонцентрованих стічних вод.
 8. Дослідження вуглецевих сорбентів в процесі очищення артезіанської води від важких металів.
 9. Дослідження сорбції токсичних речовин модифікованими формами ламінарії.
 10. Дослідження показників безпеки напівпродуктів цукрового виробництва.
 11. Біоіндикація фенольних сполук у воді зеленої мікроводорості.
 12. Біологічні ризики від радіовипромінювання сучасних систем мобільного зв’язку
 13. Наукові основи екологічної оцінки використання отрутохімікатів
 14. Біохімічне очищення стічних вод плодоовочевих підприємств із використанням активного мулу
 15. Біотехнологічна утилізація целюлозовмісних відходів
 16. Очищення стічних вод від сполук фосфору
 17. Очищення стічних вод від сполук нітрогену

 

Одержані знання дозволяють фахівцю здійснювати професійну оцінку антропогенного впливу на навколишнє середовища, досліджувати та впроваджувати сучасні екологічні технології, базуючись на знаннях природоохоронного законодавства здійснювати екологічний аудит та експертизу підприємств.

По закінченню університету випускники даної спеціалізації мають можливість займати посади: еколога, провідного інженера; інженерів I-II категорій, наукового співробітника; завідувача лабораторії, асистента, викладача і можуть працювати на промислових підприємствах, в організаціях і установах усіх галузей промисловості, в науково-дослідних установах, комунальних підприємствах, контролюючих організаціях природоохоронного спрямування, навчальних закладах.