Екологічна біотехнологія та біоенергетика (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «
Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

та професійним спрямуванням
«Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Відкриття нової спеціалізаціїі «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» для підготовки магістрів на базі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» є логічним продовженням підготовки висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення гармонізації технологічного розвитку суспільства та підтримання сталості розвитку довкілля. Сфера діяльності, до якої повністю підготовлені фахівці із зазначеної спеціальності – захист природних екосистем від антропогенних і техногенних впливів; основні способи, які вони будуть використовувати для цього – біовідновлення, біоперероблення та біодеградація.

Майбутня професійна діяльність фахівців спеціалізації «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» пов’язана із виробничо-технологічними та організаційно-керівними функціями у галузі екологізації харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, розробкою нових або удосконаленням існуючих екобіотехнологічних процесів, забезпеченням стабільно високого рівня якості харчової та біотехнологічної продукції, організацією інженерного та матеріально-технічного забезпечення виробництв.

Магістри покликані працювати на промислових підприємствах в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах біологічного, харчового, екологічного та біотехнологічного, у тому числі і біоенергетичного, спрямування на посадах інженера, провідного інженера, молодшого наукового співробітника та інших передбачених для заміщення магістрами посад, відповідною кваліфікацією на підставі типових номенклатур посад.

Приклади тематики магістерських робіт зі спеціалізації «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»:

  1. Використання промислових відходів як субстратів для синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis EK-1.
  2. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii K-8 на ефективність мікробної деструкції нафтових забруднень.
  3. Сучасні методи очищення води від амонійного азоту з використанням ANAMMOX бактерій.
  4. Біотехнологічні аспекти створення біодеградабельних пластиків.
  5. Відбір та дослідження мікроміцетів – потенційних продуцентів целюлозолітичних ферментів для біодеградаціїцелюлозовмісних відходів.
  6. Проблеми та перспективи біотехнологічного одержання ферментних препаратів для використання у природоохоронних біотехнологіях.