Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Бакалавр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Згадайте, про що говорять і показують по телебаченню, коли розповідають про успішні виробництва – про рівень його автоматизації, який є запорукою отримання високоякісної продукції. Це особливо важливо зараз, коли продукція українського виробництва повинна відповідати європейським стандартам якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є одною з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Операторський пункт управління

Підготовка фахівців з автоматизації виробничих процесів проводиться в університеті з 1959 р. Вимоги до рівня автоматизації систем управління і, відповідно, до рівня підготовки фахівців в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов’язане з тим, що динамічно розвивається теорія автоматичного управління та технічні засоби автоматизації, що вимагає відкриття нових спеціалізацій, а також постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Лабораторія автоматичного управління з обладнанням фірм
Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, FESTO, Овен, Мікрол, Тера

 

Підготовка фахівців в галузі автоматизації в університеті проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у технікумах і коледжах університету), бакалавра, спеціаліста і магістра. Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

           

Лабораторія технологічних вимірювань

Після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” випускники отримують необхідні знання і вміння для розробки, проектування, впровадження та експлуатації сучасних систем автоматизації.            Родзинкою підготовки фахівців в галузі автоматизації саме в нашому університеті є наявність однієї з найкращих в Україні лабораторної бази випускових кафедр. До 2011 р. підготовку фахівців з автоматизації забезпечувала випускова кафедра «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій», яка з 01.07.2011 поділена на дві випускові кафедри: «Автоматизації та інтелектуальних систем керування» та «Інтегрованих автоматизованих систем управління ».

Лабораторія мікропроцесорної техніки з обладнанням фірми Mitsubishі

 

Маючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, кафедри особливу увагу приділяють розвитку матеріально-технічної бази, розуміючи, що підготовка високоякісних фахівців неможлива без надання практичної підготовки до самостійної роботи із сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Кафедра однією з перших на Україні почала широко вивчати і впроваджувати у навчальний процес і виробництво сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації, у тому числі промислові контролери. Навчальні лабораторії випускових кафедр обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfoss, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та іншими, що створює можливість для майбутніх фахівців не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а і набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

Лабораторія мікропроцесорної техніки з обладнанням фірми Schneider Electric

 

 

            Навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”  передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка. У цьому циклі дисциплін вивчається: вища математика, фізика, інженерна і комп’ютерна графіка, комп’ютерні технології і програмування, електротехніка та електромеханіка, теплотехніка та термодинаміка, електроніка і мікропроцесорна техніка. Вивчення цих дисциплін вимагає від майбутніх студентів міцних знань з математики і фізики.

            Велика увага випускових кафедр приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи в інжинірингових фірмах з розробки і впровадження сучасних систем автоматизації, а також на виробництві при обслуговуванні таких систем. До таких дисциплін відносяться: теорія автоматичного керування, технологічні вимірювання і прилади, технічні засоби автоматизації, проектування систем автоматизації, мікропроцесорні контролери та їх програмування, людино-машинний інтерфейс, системний аналіз, інтегровані автоматизовані системи управління.

Лабораторія мікропроцесорної техніки з обладнанням фірми VIPA

 

 

            Отримані за вказаним напрямом знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

            Ще однією особливістю підготовки фахівців у галузі автоматизації в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп’ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення: Інструментальне середовище Matlab, програмне середовище Borland Delphi, системи управління базами даних MS SQL Server, MS Acces, програмне середовище автоматизованого проектування Autocad, інструментальні середовища Proficy Historian, Proficy Real Time Information Portal, Deductor Studio та інші. Маючі ці знання, випускники можуть працювати в різних сферах використання сучасних комп’ютерних технологій.

Студенти розробили і виготовили
3-D принтер

Участь команди університету в Олімпіаді з механотроніки

 

            Враховуючи оснащеність навчальних лабораторій сучасною мікропроцесорною технікою, особлива увага приділяється вивченню промислових логічних контролерів і мов їх програмування. Обладнання для цих лабораторій надали світові лідери в цій галузі: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi і Siemens. Вміння працювати з цією технікою особливо цінується майбутніми роботодавцями.

            Найбільш активні студенти вик працюють в студентському науковому товаристві, приймають активну участь в студентських олімпіадах, в яких вони часто бувають переможцями.

Нагородження переможця Всеукраїнської студентської олімпіади з автоматизації

 

            Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” можуть продовжити навчання на освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста або магістра за двома спеціалізаціями: «Автоматизація та інтелектуальні системи керування» та «Інтегровані автоматизовані системи управління»

 

Терміни навчання для денної форми навчання:

освітній ступінь бакалавра – 4 роки; спеціаліста – 1 рік; магістра – 1,5 роки.

 

Термін навчання на денній формі навчання за ступенем бакалавра для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, становить 2 роки.

 

Терміни навчання для заочної форми навчання:

освітній ступінь бакалавра – 4,5 роки; спеціаліста – 1 рік.

 

Терміни навчання на заочній формі навчання для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями становить:

освітній ступінь бакалавра – 2,5 роки; спеціаліста – 1 рік.