Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами (Магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
15 «Автоматизація та приладобудування»
освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
та професійним спрямуванням
«Автоматизація та інтелектуальні системи керування  технологічними  комплексами»

         Магістерська підготовка за спеціальністю  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в рамках спеціалізації «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними  комплексами» реалізує освітньо-професійну програму, яка базується на підготовці магістрів на сучасних методиках розробки та синтезу інтелектуальних систем керування та проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для роботи в галузі наукоємних технологій,  науково-дослідній та педагогічній діяльності.

Магістрів за вказаною спеціалізацією в НУХТ готує кафедра «Автоматизації та інтелектуальних систем керування», тривалість навчання – 1,5 року.

Чому варто обрати магістерську підготовку на кафедрі «Автоматизації та інтелектуальних систем керування»:

 1. Магістр у галузі інтелектуальних систем керування - це всебічно освічений  професіонал майбутнього, якісна підготовка якого відображає гостроту сучасних тенденцій розвитку автоматизованих систем керування, що будуються на основі інтелектуальних технологій.  Він готовий до вирішення складних задач керування технологічними комплексами всіх без винятку галузей виробництв.
 2. Науковий компонент магістерської програми, що розглядається, призначено для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі інтелектуального керування, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.
 3. Після успішного закінчення магістратури випускник має комплексну систему знань, яка дозволяє йому самостійно або під керівництвом фахівця вищої наукової кваліфікації виконувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи: розробку, дослідження та конструювання зразків нової техніки; розробку та дослідження прогресивних технологій; керівництво виробничими підрозділами підприємств та проектних організацій; навчання в аспірантурі та ін.
 4. Після успішного оволодіння  основними професійними курсами магістр повинен знати: основні напрямки використання знань в предметних галузях, зокрема в автоматизації виробництва та в харчовій промисловості:
 • основні системні принципи інтелекту;
 • напрямки розвитку сучасних систем штучного інтелекту;
 • основні вимоги до побудови та використання інтелектуальних систем;
 •  основні поняття та визначення в області інтелектуальних систем керування;
 • основні принципи організації побудови інтелектуальних систем керування;
 • загальну концептуальну структуру інтелектуальних систем (експертних, підримки прийняття рішень, керування);
 • основні функції інтелектуальних систем керування;
 • моделі знань та даних  в інтелектуальних системах керування;
 • принципи організації баз даних інтелектуальних систем;
 • основні алгоритми нечіткої логіки;
 • основні схеми побудови нейронних мереж;
 • алгоритмічні основи прийняття рішень в інтелектуальних системах; основні інструментальні засоби інтелектуальних систем.
 1. При цьому основним є набуті вміння, а саме:
 • правильно ставити задачу  оцінки необхідного рівня знань для інтелектуальної системи, що проектується для конкретного застосування;
 • визначати необхідні прикладні функції для інтелектуальної системи, що реалізує визначені задачі в певній предметній галузі;
 • отримувати знання від експертів;
 • проводити лінгвістичну апроксимацію технологічних та виробничих змінних;
 • розроблювати моделі  знань в певній предметній галузі.

       На основі отриманих знань та умінь у фахівця повинні бути сформовані навички:

 • вибору потрібних стандартів, протоколів та технологій інтелектуальних систем; інтеграції інтелектуальних систем із різними рівнями автоматизованих систем керування;
 • вибору структури інтелектуальної системи;
 • організації експлуатації інтелектуальних систем в умовах перебігу складних технологічних процесів.
 1. Магістри, що мають високі показники у навчанні, долучаються до наукової роботи за напрямом досліджень кафедри, приймають участь у наукових гуртках. Тематика їх науково-дослідної роботи спрямована на вирішення проблем розроблення систем керування, інтелектуальних систем прийняття рішень для спеціалістів харчових виробництв. Більшість магістерських розробок знаходять своє застосування у навчальному процесі університету та пропонуються для практичного впровадження у наукових розробках технологічних кафедр.
 2. Магістри оволодівають спектром знань та умінь в галузі сучасних методів автоматики та управління, побудови інтелектуальних систем та комплексів керування.

         Підготовка магістрів цієї спеціалізації передбачає вивчення дисциплін, які формують професійні знання і уміння:

 • Методи сучасної теорії управління;
 • Математичні методи теорії управління;
 • Проектування систем автоматизації галузі;
 • Моделювання систем;
 • Технологія об'єктно-орієнтованого програмування;
 • Інтелектуальні системи управління;
 • Моделювання тепло - масообміних процесів;
 • Прикладні системи дослідження та проектування систем автоматизації;
 • Програмно-технічні комплекси та промислові контролери.

         Підготовку магістрів за спеціалізацією «Автоматизація та інтелектуальні системи керування  технологічними  комплексами» завершує підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи, що узагальнює результати проведення наукових досліджень з проблем автоматизації процесів керування на основі інтелектуальних технологій та методів сучасної теорії керування.

         Приклади тематики магістерських проектів наведені нижче:

 • Розробка системи автоматизації процесу заморожування м’ясних продуктів з використанням інтелектуальних алгоритмів енергозбереження.
 • Розробка системи управління багатоасортиментним виробництвом молочної промисловості з використанням інтелектуальних технологій.
 • Вдосконалення системи автоматичного керування абсорбційної холодильної установки з використанням системи підтримки прийняття рішень.
 • Автоматизоване управління брагоректифікаційним відділенням спиртового заводу на основі інтелектуальних алгоритмів.
 • Вдосконалення системи оцінки якісних показників хлібобулочних виробів з використанням інтелектуальних датчиків.
 • Синтез оптимального робастного управління для динамічних об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності.

         Випускники магістратури працюють як професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем та інтелектуальних систем керування, професіонали в галузі програмування, наукові співробітники (програмування), розробники комп’ютерних програм та систем підтримки прийняття рішень, професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, інженери-дослідники, викладачі університетів а також вищих та середніх навчальних закладів, вчителі спеціалізованих навчальних закладів. Вони займаються також науковою та викладацькою роботою, використовуючи методології та фундаментальні знання сучасних інформаційних технологій.

    В університеті функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05, в якій передбачено захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Переважна більшість викладачів випускової кафедр навчались в аспірантурі, отримали ступінь кандидата технічних наук, звання доцента. Теми дисертаційних робіт продовжують, як правило, дослідження за тематикою магістерських робіт, а саме: дослідження властивостей складних технологічних об'єктів, їх математичне моделювання, розробка інтелектуальних систем керування, використання спеціальних регуляторів тощо.