Сокольський Георгій Володимирович

Завідувач кафедри

доктор хімічних наук

(044) 287-92-06 (044) 287-92-27 http://khtfkh.in.ua/index.php

(створена у 1930 році)

Кафедра  хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів починає свою історію в рік заснування Київського інституту цукрової промисловості (1930 р.) під назвою кафедра фізичної і колоїдної хімії. Призначення її як базової загальноосвітньої кафедри полягало у викладанні та підготовці з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” студентів усіх технологічних спеціальностей як денної, так і заочної форм навчання спочатку інституту а потім університету. Славетні сторінки історії кафедри детально викладено на нашій web-сторінці: http://khtfkh.in.ua/index.php/pro-nas/istoriia-kafedry.

З 2011 року кафедра стала випусковою за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (спеціалізація «Хімічна технологія») та освітнім ступенем «Магістр» (спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів») денної і заочно/дистанційної форми навчання. Успішно завершено процедури акредитації та ліцензування даних освітніх програм у 2016 році. Слід відмітити, що фахові знання з хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів студенти отримують вже перебуваючи у бакалавраті.

На кафедрі останнім часом викладалися такі основні дисципліни, як: “Фізична хімія”, “Поверхневі явища та дисперсні системи”, “Загальна хімічна технологія”, “Хімія природних сполук”, “Хімія та технологія харчових добавок”, “Хімія ПАР в косметичній та харчовій промисловості”, “Хімія та технологія косметичних засобів” тощо. Сьогодні на кафедру покладено відповідальність за викладання хімічних дисциплін в рамках  спеціалізації бакалаврату та магістратури спеціальності  161 «Хімічні технології та інженерія».

У 2017 році змінено назву кафедри (кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів) з причини формування нового профілю навчальної та наукової діяльності кафедри, зумовленої наявністю випускової спеціальності хіміко-технологічного напряму та реструктуризацією в університеті.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення з усіх сторін така форма співробітництва як запрошення  роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри є постійними учасниками фахових конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них є 5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо.

На кафедрі існує чотири спеціалізованих навчальних лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, які є базою для навчального процесу та науково-дослідних робіт студентів. Свідченням комплексного підходу до організації науково-дослідної роботи на кафедрі є залучення студентів та фахівців різних кафедр університету до творчої співпраці. Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Щорічно в роботі товариства при кафедрі беруть участь у середньому 20 студентів, які проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають про одержані результати на щорічних наукових конференціях студентів, аспірантів та молодих викладачів. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт або публікуються у наукових виданнях. За час існування кафедри у аспірантурі підготовлений 21 кандидат наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 700 наукових праць у фахових та закордонних виданнях і одержано 40 авторських свідоцтв та патентів.

Набутий кафедрою досвід з організації навчальної, методичної та наукової роботи надає їй можливість успішно справлятися із завданнями, які ставляться керівництвом університету. Кафедра протягом багатьох років має високий рейтинг  серед інших кафедр університету.